แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและสารสนเทศ

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและสารสนเทศ คือ  ….

        ผู้บริหารการศึกษายุคใหม่ต่างก็นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง  การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสามารถทำได้ ดังนี้
              1. การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา   ผู้บริหารนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการตัดสินใจ  การตัดสินใจที่ดีจะต้องรวดเร็วและไม่ผิดพลาดและการตัดสินใจที่รวดเร็วและไม่ผิดพลาดนั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันไม่ล้าสมัย  ดังนั้นระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารนำมาใช้ช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ EIS หรือ SMIS เป็นต้น
              2. การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา ในปัจจุบันผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้หลายอย่าง เช่น
                2.1 อินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
                2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)เพื่อใช้รับส่งข่าวสารต่างๆ
                2.3 การจัดทำ Web site ของสถานศึกษา  เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและกับบุคคลทั่วไป
                2.4 การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัย
                2.5 การทำ Power Point เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและเพื่อนำเสนอผลงานต่างๆ
                2.6 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนสำเร็จรูปในคอมพิวเตอร์
                2.7 E-Learning เป็นการเรียนทางไกลที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับผู้สอนได้โดยอาศัยเครือข่าย    อินเตอร์เน็ต
              ถ้าผู้บริหารสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่กล่าวมาข้างต้นมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนก็จะมีประสิทธิภาพ

 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษามีบทบาทในการจัดการศึกษา ดังนี้ คือ
              1. ด้านบริหารจัดการศึกษา ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียน บุคลากร การบริหารงานทั้ง 4 งาน
ให้เป็นปัจจุบันและประมวลผลให้เป็นสารสนเทศที่พร้อมใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
              2. ด้านการวิจัย  การนำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเป็นการทำวิจัยที่อยู่ใกล้ตัวครูมากที่สุด เป็นการทำวิจัยปฏิบัติการ (action reserch) ที่ครูลงมือปฏิบัติเพื่อเกิดผลบวกกับนักเรียน  เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขต่อไป นอกจากนั้นโปรแกรมต่างๆ ก็ยังช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยของครูอีกด้วย
              3. การเรียนการสอน โดยใช้ CAI,E-learning  เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทำให้เรียนสนใจและตื่นเต้นกับบทเรียนนั้น ๆ และเป็นการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความพร้อมความสามารถของผู้เรียน
              4. ด้านบริการสังคม สารสนเทศที่ใหม่ ทันสมัย เป็นสิ่งที่คอยอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูล สถิติด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้บริการสังคมได้อย่างมั่นใจ  สามารถนำมาประกอบการให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่สังคมได้ด้วย  ทั้งนี้ นวัตกรรมและสารสนเทศจะมีบทบาทมากน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจะยอมรับนวัตกรรมนั้นๆ แค่ไหน ถ้าหากลักษณะของบุคลากรในโรงเรียนยอมรับมาก ก็จะมีบทบาทมากแต่ถ้าบุคลากรในโรงเรียนเป็นกลุ่มที่ล้าหลัง ไม่ค่อยยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ มันก็จะไม่มีบทบาทอะไรเลย

ค้นหาข้อมูล

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ส่งงาน รศ.กฤษณา บุตรปาละ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและสารสนเทศ

  1. wisakorn พูดว่า:

    งานเยี่ยมมาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s