วิสัยทัศน์

วิสันทัศน์(Vision)

                น้ำพองศึกษาเป็นโรงเรียนชั้นนำ จัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี ภาคีร่วมพัฒนา สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ  (Mission)

1.     พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ร่วมสร้างสรรค์สังคม

2.     ส่งเสริมการบริหาร จัดการเชิงระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ

3.     ส่งเสริมครูให้พัฒนาตนสู่ครูมืออาชีพมีจรรยาบรรณและภูมิใจในอาชีพครู

4.     ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัด

การเรียนรู้ และการบริหารจัดการ อย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากลและเป็นแบบอย่างได้

5.      ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาและพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เป้าประสงค์  (Goal)

1.   นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาจนจบหลักสูตร มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานสามารถศึกษาต่อได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเต็มศักยภาพของผู้เรียน

3. นักเรียนทุกคนมีทักษะการดำรงชีวิตและเป็นคนดีของสังคม

4.  ครู-ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจในระบบบริหารจัดการของโรงเรียน

5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานกำหนด

6.  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย สามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานสากล

Advertisements